Obieg dokumentów


ELASTYCZNA PLATFORMA DO TWORZENIE I ZARZADZANIA OBIEGAMI ORAZ REPOZYTORIAMI SPRAW I DOKUMENTÓW FIRMOWYCH


Zautomatyzowane systemy obiegu pracy promują aktywność, zapewniają spójność i podnoszą widoczność, łącząc twoich pracowników z odpowiednimi zadaniami i informacjami.
Rozwiązania realizowane przez 2BITS są oparte o platformę MS SharePoint oraz K2 blackpearl.

Obieg dokumentów

Zautomatyzowane systemy obiegu pracy promują aktywność, zapewniają spójność i podnoszą widoczność, łącząc twoich pracowników z odpowiednimi zadaniami i informacjami.

Rozwiązania realizowane przez 2BITS są oparte o platformę MS SharePoint oraz K2 blackpearl. Obejmują silniki sterowania obiegiem pracy i narzędzia do projektowania upraszczające działanie systemu, a także komponenty wielokrotnego użytku i funkcje pozwalające oszczędzać czas.

K2 blackpearl - CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW OBIEGU PRACY

K2 oferuje kompleksowy zestaw funkcji pomagających ci tworzyć system obiegu pracy, począwszy od podstawowego podziału zadań po złożone rozwiązania w zakresie wdrażania strategii, reguł, przekazywania spraw na wyższy szczebel organizacyjny i postępowania w sytuacjach wyjątkowych. A wszystko to osiągniesz znacznie łatwiej, niż mógłbyś się spodziewać.

SKALOWANIE DO POTRZEB

Działaj na dużą lub na małą skalę. Systemy obiegu pracy od K2 mogą być konfigurowane w taki sposób, by uwzględniać procesy realizowane przez poszczególne działy (które następnie ulegają rozbudowaniu), bądź też by stanowić pomosty między największymi nawet przedsiębiorstwami i procesami.

ELASTYCZNE ZMIANY

Systemy obiegu pracy od K2 są w pełni deklaratywne (jak wszystkie rozwiązania K2), co oznacza, że poszczególne struktury są interpretowane w trakcie realizacji obiegu pracy. To, z kolei, przekłada się na brak konieczności ciągłego oczekiwania, aż aplikacja ukończy kompilację i uruchomi proces. Innymi słowy, wprowadzane przez ciebie zmiany dają od razu namacalne rezultaty.

INTUICYJNY INTERFEJS PROJEKTOWY

Otrzymujesz od K2 środowiska do projektowania dostosowane do twojego stylu pracy. Czy preferujesz pracę w przeglądarce, Visual Studio czy też narzędzia desktopowe, zapewniamy ci to, czego potrzebujesz, aby stworzyć coś prawdziwie wyjątkowego.

K2 blackpearl - PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI

WYGLĄD I FUNKCJONALNOŚĆ

 • Dostęp do licznych środowisk projektowania sterowanych techniką „przeciągnij i upuść”, w tym przeglądarki, Visual Studio i narzędzi desktopowych.
 • Współdziałanie poprzez współużytkowanie projektów na przestrzeni różnych środowisk projektowania K2.
 • Szybkie tworzenie obiegów i aplikacji przy pomocy rozbudowanych list predefiniowanych zdarzeń i zadań.
 • Zapisywanie etapów roboczych w postaci szablonów do późniejszego wykorzystania we wszystkich obiegach i aplikacjach.
 • Możliwość inicjowania instancji procesów w oparciu o zdarzenia, jakie miały miejsce w systemach trzecich (LOB) lub aplikacji po odebraniu formularza, wiadomości e-mail lub dokumentu.
 • Uruchamianie proces jako element etapu w ramach innego obiegu pracy.
 • Tworzenie harmonogramów powtarzających się procesów.

LOGIKA BIZNESOWA

 • Zaawansowane funkcje tworzenia przepływów, uwzględniające prace wykonywane powtórnie, równolegle, sekwencyjnie lub warunkowo.
 • Możliwość dodawania do każdego zadania przydzielonego użytkownikowi opcji przekazywania spraw na wyższy szczebel, w tym mailowo, na zasadzie „idź do” w oparciu o dedykowane parametry.
 • Rozbudowane listy funkcji wbudowanych, zdefiniowanych przez K2, w celu wykorzystania kalkulacji i opcji formatowania.
 • Możliwość zapisywania konfiguracji najczęściej wykorzystywanych funkcji do późniejszego zastosowania we wszystkich obiegach i aplikacjach.

INTEGRACJA

 • Unikalne rozwiązanie SmartObjects opracowane przez K2 do integrowania obiegu pracy z innymi systemami w organizacji typu LOB (Line-of-Business).
 • Kreatory typu „out-of-the-box” dla Active Directory i Exchange służące do tworzenia kont użytkowników oraz poczty elektronicznej i zarządzania nimi.
 • Kreatory typu „out-of-the-box” zapewniające integrację z systemem CRM Microsoft Dynamics.
 • Możliwość tworzenie aplikacji zapewniających interakcję z niemal wszystkimi zasobami SharePoint, w tym z listami, dokumentami, bibliotekami, formularzami i kolekcjami, zlokalizowanymi zarówno na miejscu, jak i w chmurze, a także bazującymi na różnych wersjach platformy SharePoint.
 • Innowacyjne funkcje zarządzania dokumentami umożliwiające tworzenie i uaktualnianie dokumentów Microsoft Word oraz automatyczne generowanie plików PDF z wykorzystaniem systemu obiegu pracy i dostępnych danych.

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI

 • Możliwość udostępniania użytkownikom pojedynczych widoków przydzielonych zadań przy pomocy K2 Worklist, czyli spersonalizowanej listy zadań do ukończenia.
 • Możliwość wyszukiwania i filtrowania zadań na podstawie kryteriów definiowanych przez użytkowników
 • Reagowanie na konkretne zadania z wykorzystaniem mobilnych list roboczych, formularzy lub wiadomości e-mail
 • Możliwość zezwalania użytkownikom na przekierowywanie lub przekazywanie zadań innym użytkownikom.
 • Funkcjonalność dedykowana pracy poza biurem (out-of-office), która pozwala użytkownikom przypisywać kolejnych użytkowników do celów przejmowania wszystkich zadań.
 • Możliwość wyznaczania godzin roboczych i definiowania strefy czasowe na potrzeby przydziału zadań i wysyłania powiadomień o zadaniach.
 • Możliwość przydzielania zadania do wielu użytkowników, grup i ról, bądź w oparciu o zdefiniowane w systemie obiegu pracy reguły.
 • Możliwość automatycznego powiadamiania użytkowników o przydzielaniu im zdań.

ADMINISTROWANIE

 • Zarządzanie wdrażaniem aplikacji na przestrzeni wielu środowisk.
 • Procedura zatwierdzania procesu pozwala administratorom na zatwierdzanie obiegów pracy przed ich wdrożeniem.
 • Możliwość śledzenia wszystkich wdrożonych wersji obiegów pracy, cofając się w przypadku wystąpienia błędów.
 • Funkcjonalność przetwarzania błędów z możliwością ponawiania prób, integracją z debuggowaniem w Visual Studio, modyfikowaniem instancji procesu oraz powiadomieniami.
 • Uaktualnianie instancji realizowanych w danej chwili procesów.
 • Konfigurowanie zabezpieczenia na poziomie obiegu pracy, zdarzenia lub działania
 • Mechanizmy uwierzytelniania takie jak Kerberos, uwierzytelnianie oparte na żądaniach, uwierzytelnianie w systemie Windows i inne, dedykowane rozwiązania